Nota prawna

Oświadczenia jak w sekcji 5 TMG (Niemiecka Ustawa o Telemarketingu) I DL-InfoV (Rozporządzenie o Dostawcach Usług’ Obowiązek Informowania)

Właściciele tej strony:

GuD Offshore Wind Polska Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 41-43 / LU 8 B
81-363 Gdynia
Polska

Dyrektorzy Zarządzający:
Dr.-Ing Fabian Kirsch
Dipl.-Ing. M.Sc. Kostas Grivas
Dipl.-Ing. M.Sc. Mariusz Leszczyński

Tel.: 
+49 30 - 78 90 89 - 0

E-mail:
office@gudoffshore.pl

Internet:
http://www. gudoffshore.pl

Firma wpisana do KRS pod nr:
0000964205

NIP:
PL5252902957

Profesjonalny kodeks postępowania /Nominacja zawodowa (profesjonalna):
Inżynierowie konsultacyjni w budownictwie lądowym oraz geotechnice

Zrzeczenie się

Treść oferty na usługi sieciowe
Właściciel strony internetowej (dalej: "właściciel") nie będzie ponosił odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość przekazanych informacji. Wszelkie roszczenia wobec właściciela z tytułu odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przekazanych informacji lub wykorzystaniem informacji błędnych lub niekompletnych będą, co do zasady, uważane za bezpodstawne, chyba że możliwe będzie wykazanie, iż wynikają one z celowego działania lub rażącego zaniedbania z jego strony. Oferty nie są wiążące i mogą podlegać zmianom. Właściciel niniejszym wyraźnie zastrzega prawo do wprowadza zmian i uzupełnień, usuwania bez uprzedzenia części stron lub całych ofert oraz do wstrzymania lub całkowitego zaprzestania ich publikacji.

Odniesienia i linki
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odniesienie zawarte na jego strony, chyba że miał pełną świadomość ich bezprawności i miał możliwość uniemożliwienia dostępu do nich przez osoby odwiedzające jego stronę. Właściciel niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków nie można było stwierdzić zawartości jakichkolwiek bezprawnych treści na linkowanych stronach. Właściciel nie ma jakiegokolwiek wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość oraz redakcję linkowanych stron. W związku z powyższym, właściciel wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści, które powstały w wyniku wprowadzenia zmian na linkowanych stronach po zamieszczeniu linku. Powyższe oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odniesień występujących na własnej stronie internetowej właściciela. Całkowitą odpowiedzialność za bezprawność, nieprawidłowość lub niekompletność treści oraz w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania ww. informacji ponosi dysponent strony internetowej, do której prowadzi odniesienie a nie strona, która jedynie przywołała przedmiotową publikację przez zmieszczenie linku.

Prawo autorskie i ochrona znaku towarowego
Właściciel zobowiązuje się przestrzegać praw autorskich do obrazów, dokumentów dźwiękowych, sekwencji obrazów i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, korzystać z obrazów, dokumentów dźwiękowych, sekwencji obrazów i tekstów własnego autorstwa lub dostępnych do pobrania bez licencji.  Wszelkie występujące na stronie nazwy handlowe i znaki towarowe, które mogą podlegać ochronie na mocy praw osób trzecich podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa autorskiego i praw własności przysługujących zarejestrowanym posiadaczom tych praw.  Samo odwołanie do znaku towarowego nie oznacza, że nie podlega on ochronie na mocy praw osób trzecich!

Ważność prawna
Niniejsze wyłącznie z odpowiedzialności traktować należy jako część materiału opublikowanego w internecie, z którego prowadziło odniesienie. Niezgodność z prawem lub nieprawidłowość dowolnego punktu lub warunku niniejszego oświadczenia nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych jego części.

Informacja dotycząca arbitrażu konsumenckiego
Wszelkie sporne kwestie w stosunkach z naszymi klientami staramy się rozstrzygać polubownie. W tym celu, w uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu z naszym ubezpieczycielem od odpowiedzialności cywilnej występujemy również w postępowaniach prowadzonych na zasadach Komisji Pojednawczej Usług Architektonicznych i Inżynierskich (VSSAI) przed Komisją Pojednawczą dot. Cen i Prawa o Zamówieniach Publicznych

https://www.ghv-guetestelle.de/ghv/site/verbraucherschlichtungsstelle/

Internetowe rozstrzyganie sporów | Komisja Europejska (europa.eu)

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE