Informacje o ochronie danych
I. Nazwisko i adres podmiotu odpowiedzialnego
II. Inspektora ochrony danych
III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych
IV. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika
V. Kontakt mailowy
VI. Prawa podmiotu danych osobowych
VII. Zmiana niniejszej informacji o ochronie danych

 

 

 

 

 

 

I. Nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

GuD Offshore Wind Polska Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 41-43 / LU 8 B
81-363 Gdynia
Polska

Dyrektor Zarządzający
Dr inż. Fabian Kirsch

Tel.:
+49 30 - 78 90 89 – 0

E-mail
kirsch@gudoffshore.pl

II. Inspektor ochrony danych

Nie jesteśmy zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów do powołania inspektora ochrony danych w związku z czym nie został on przez nas powołany. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt ze wskazanym w punkcie I podmiotem odpowiedzialnym.

III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe naszych użytkowników z zasady przetwarzamy tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz zamieszczanych przez nas treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to dopuszczalne przepisami prawa lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia Państwu naszej strony internetowej i związanych z nią usług, przetwarzamy dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych.

 • Zgoda: W zakresie w jakim uzyskamy zgodę osoby, której dotyczą dane osobowe na operacje przetwarzania tych danych, podstawę prawną stanowić będzie Art. 6, ust. 1), ppkt a) RODO.
 • Wykonanie umowy: W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych, podstawę prawną stanowić będzie Art. 6, ust. 1, ppkt. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji czynności przed podpisaniem umowy.
 • Obowiązek prawny: W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowić będzie Art. 6, ust.1, ppkt. c) RODO.
 • Ważenie interesów: Jeśli przetwarzanie danych będzie niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych osobowych nie przeważają nad interesem wymienionym jako pierwszy powyżej, podstawę prawną przetwarzania stanowić będzie Art. 6., ust. 1, ppkt f) RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie równowagi interesów, macie Państwo prawo, jako podmiot danych osobowych, sprzeciwić się temu przetwarzaniu z uwzględnieniem warunków Art. 21 RODO.

3. Usuwanie danych i okres ich przechowywania 
Z zasady usuwamy dane osobowe, jeśli nie zachodzi potrzeba ich dalszego przechowywania. Potrzeba ta może istnieć w szczególności wtedy, gdy dane te są nadal potrzebne do realizacji świadczeń umownych, do sprawdzenia i uznania lub odrzucenia roszczeń z tytułu rękojmi i ewentualnie gwarancji. Usunięcie danych, których dotyczy ustawowy obowiązek przechowywania danych będzie możliwe dopiero po ustaniu ww. obowiązku.

4. Odbiorcy, przekazywanie danych
Przekazane nam dane nie będą przekazywane osobom trzecim. W szczególności dane te nie będą przekazywane osobom trzecim do wykorzystania w ich własnych celach reklamowych. Należy jednak zauważyć, iż korzystamy z usług usługodawców w celu obsługi tychże stron internetowych lub innych naszych produktów lub usług. Nie można więc wykluczyć, że usługodawca uzyska wiedzę o danych osobowych. Naszych usługodawców dobieramy starannie, w szczególności w odniesieniu do ochrony i bezpieczeństwa danych oraz podejmujemy wszelkie środki wymagane przez prawo ochrony danych w celu zapewnienia jedynie dopuszczalnego przetwarzania danych.

5. Przetwarzanie danych poza Unią Europejską
W przypadku przetwarzania danych osobowych poza Unią Europejską, informacje na ten temat znaleźć można w poniższych oświadczeniach.

IV. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputera, z którego nastąpiło wejście na stronę.

Pobierane są następujące dane:

 • Adres IP użytkownika w postaci zanonimizowanej
 • Data i czas wejścia na stronę
 • Żądanie udostępnienia plików
 • Kod stanu z serwera
 • Ilość przesłanych danych
 • Adres strony internetowej, z której użytkownik trafił na naszą stronę
 • Dane techniczne dotyczące klienta: wyszukiwarka, system operacyjny, kernel, interfejs użytkownika, dane językowe, wersja
 • Adres innej domeny, jeśli taka była wywołana przez użytkownika

Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane łącznie z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Cel przetwarzania danych
Czasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby strony mogły być wyświetlane w przeglądarce. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane do optymalizacji strony internetowej oraz do ochrony naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie ma miejsca ocena danych pod kątem ich wykorzystania w celach marketingowych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej przetwarzamy adres IP oraz dane z przeglądarki kierując się zasadą równowagi interesów w celu dostarczenia Państwu dostępnych na stronie informacji. Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się na zasadzie równowagi interesów celem zapewnienia poufności i integralności danych osobowych przetwarzanych za pomocą naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usuwanie
Dane usuwane są, gdy tylko przestają być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku, gdy celem zbierania danych jest udostępnienie strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. W przypadku danych przechowywanych w plikach dziennika, następuje to najpóźniej po upływie siedmiu dni. Możliwe jest również przechowywanie danych po upływie tego okresu. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub oddzielane w taki sposób, że nie jest już możliwe przyporządkowanie do nich odwiedzającego stronę klienta. Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika.

V. Kontakt drogą mailową

1. Opis i zakres przetwarzania danych  
Mogą Państwo wysłać do nas wiadomość elektroniczną na podany adres e-mail. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przekazane wraz z wiadomością. Zwracamy uwagę, że nieszyfrowane wiadomości e-mail wysyłane przez Internet mogą w pewnych okolicznościach zostać odczytane przez osoby nieuprawnione. W związku z powyższym, wiadomości poufne nie powinny być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym kontekście, ww. dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb obsługi rozmowy.

2. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z wiadomości e-mail służy nam wyłącznie do obsługi kontaktu. Inne dane osobowe przetwarzane w procesie wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych odbywa się w przypadku konkretnych zapytań związanych z realizacją lub zawieraniem umowy. Jeśli celem kontaktu nie jest zawarcie umowy, przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zasadę równoważenia interesów. Konieczny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych odpowiada wówczas celowi przetwarzania danych (patrz pkt 2.).

4. Okres przechowywania, możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usuwanie
Dane osobowe przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną usunięte nie później niż trzy miesiące po wypełnieniu wniosku, po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem i przy braku potrzeby dalszego ich przechowywania. Zakończenie rozmowy następuje gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Potrzeba przechowywania może istnieć w szczególności wtedy, gdy dane są nadal potrzebne do realizacji świadczeń umownych, do sprawdzenia i uznania lub odrzucenia roszczeń z tytułu rękojmi i ewentualnie gwarancji. W przypadku występowania ustawowego obowiązku przechowywania danych, usunięcie przedmiotowych danych będzie możliwe dopiero po ustaniu ww. obowiązku przechowywania danych.

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość zgłosić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości do podmiotu odpowiedzialnego, w ramach obowiązujących wymogów prawnych. Dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego podano w punkcie „I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego” za informacje dotyczące ochrony danych. W przypadku skutecznego sprzeciwu, rozmowa nie może być kontynuowana. W takim przypadku usunięte zostaną wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie przedmiotowego kontaktu.

VI. Prawa podmiotu danych osobowych

Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez Państwa, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa wobec nas jako administratora danych:

1. Prawo do informacji
Mogą Państwo zażądać od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe. Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, mają Państwo prawo do informacji na temat dotyczących Państwa danych osobowych. W przypadku wniosku o udzielenie informacji, który nie został złożony w formie pisemnej, prosimy o zrozumienie, że możemy wymagać od Państwa przedstawienia dowodu potwierdzającego, że jesteście Państwo osobą, za którą się podajecie.

2. Prawo do korekty
W przypadku nieprawidłowości lub niedokładności dotyczących Państwa danych, mają Państwo prawo zażądać od administratora danych ich skorygowania i/lub uzupełnienia.

3. Prawo do skasowania i ograniczenia przetwarzania danych
Mogą Państwo zażądać od administratora usunięcia bez zbędnej zwłoki dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki w zakresie, w jakim prawo to Państwu przysługuje. Ponadto mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

4. Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo administratorowi w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przekazania innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony dotychczasowego administratora, w zakresie, w jakim uprawniają Państwa do tego przepisy prawa.

5. Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych realizowanego na podstawie Art. 6, ust. 1, ppkt f) RODO. Administrator zaprzestanie przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będzie on w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy takiego przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub w sytuacji, gdy przetwarzanie służy wnoszeniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

6. Prawo do wycofania udzielonej zgody
Mają Państwo prawo do odwołania w dowolnym momencie wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody do czasu jej wycofania.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru
W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo złożyć skargę do wybranego przez siebie organu nadzorczego ds. ochrony danych, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych. Dotyczy to również organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych właściwego dla administratora danych:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel.: +48 22 53 10 440
E-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Prosimy o kontakt z administratorem danych również w sytuacji, gdy uważają Państwo, że ma miejsce niezgodne z prawem przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej w punkcie I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego.

VII. Zmiana niniejszej informacji o ochronie danych

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych jest przez nas aktualizowana w przypadku zmian na stronie internetowej lub w innych uzasadnionych przypadkach. Aktualna wersja informacji znajduje się zawsze na przedmiotowej stronie.

Stan na dzień: 15.06.2022